Terug naar werkwijze

Natuur is belangrijk voor mensen. Ik onderzocht vier jaar lang hoe we natuur kunnen gebruiken om de landbouw duurzamer te maken. Als promovendus bij het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) bekeek ik hoe ecosysteemdiensten kunstmest en bestrijdingsmiddelen kunnen vervangen.

Liberation; nuttige natuur voor de landbouw
Dankzij intensivering van de landbouw is de voedselproductie wereldwijd gigantisch toegenomen. Dat is prettig voor de voedselzekerheid, maar intensivering van de landbouw veroorzaakt ook problemen. Zo is de biodiversiteit fors afgenomen, dreigt fosfaat langzaam op te raken en neemt de natuurlijke bodemvruchtbaarheid af.

Ecologisch intensiveren is wellicht een hoopvol alternatief. Bij ecologisch intensiveren wordt geprobeerd om kunstmatige middelen, zoals kunstmest en pesticiden, te vervangen door ecosysteemdiensten zoals bestuiving, natuurlijke plaagbestrijding en een natuurlijke nutriëntenkringloop in de bodem. Zo bieden bloemstroken langs akkers habitat aan bijen en de vijanden van plaaginsecten. Een groter gehalte organische stof in de bodem kan ondertussen voor meer voedingstoffen voor de plant zorgen. Althans in theorie, bij NIOO-KNAW onderzocht ik of ecologisch intensiveren ook echt werkt.

Dit project was onderdeel van Liberation (Linking farmland biodiversity to ecosystem services for effective ecological intensification). In dit Europese onderzoeksproject werd bekeken hoe verschillende ecosysteemdiensten tegelijkertijd verbeterd kunnen worden.

Mijn focus; het nut van organische stof
Ik keek daarbij vooral naar het effect van organische stof. Organische stof is belangrijk voor de beschikbaarheid van voedingsstoffen, maar meer of minder organische stof kan ook de gevoeligheid voor bovengrondse plagen veranderen. Met kas- en veldexperimenten onderzocht ik de relatie tussen organische stof en verschillende ecosysteemdiensten.

Kritiek; wetenschap is leuk, maar niet perfect
Ik geloof dat wetenschap kan helpen om de wereld en het milieu een beetje beter te maken, maar zaligmakend is de wetenschap wat mij betreft niet. Ik zie het als mijn plicht om mijn ideeën, kennis en kritiek op de wetenschap verder te verspreiden. Elke maand beschreef ik mijn visie op de wetenschap in Resource, het magazine van Wageningen UR. Daarnaast schreef ik geregeld voor anderen en vertegenwoordigde ik NIOO-KNAW bij openbare bijeenkomsten. Ook was ik betrokken bij het vak Ecologie 1 aan Wageningen University. Een niet-volledige activiteitenlijst staat in Pure.

Mijn proefschrift heb ik op 13 september verdedigd aan Wageningen University.

Tekening: Henk van Ruitenbeek

Lees meer over mijn onderzoek bij Voor de Wereld van Morgen

Lees meer over mijn onderzoek bij NIOO-KNAW

Publicaties

 

Copyright © 2016-2021. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopieën, opname, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur. Contact: klik hier